പ്രണയം

പറയു നീ കാമിനീ

നിന്നധര ചുംബനം ചോപ്പിച്ച

എൻ കാണുപ്പു നീരിനാൽ നേർപ്പിച്ച

ഭഗ്ന പ്രണയവും ചാലിച്ച

കാവ്യാമോ പാനപാത്രങ്ങൾ ചുരത്തി?

എങ്കിലും പ്രണയിനി

ഇന്നേതോ തെരുവീഥിയിൽ ഞാൻ

ധരരാജശയ്യയിൽ തരുപത്രകമ്പളം

പുതച്ചുറങ്ങവെ,

അമ്ലരസലാവയായ് നീയെന്തേ

അഗ്നിപർവത വായിലൂടെ തെറിച്ചു?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s