എന്ന് സ്വന്തം

 

വാക്കുകളുടെ മാധുര്യത്തിൽ നീ എന്നെ അടിമയാക്കി
ചുണ്ടുകളുടെ നൈർമല്യം പകർന്ന്, നീയില്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് ദുസ്സഹമാക്കി
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീ എന്നെ അന്യനാക്കി
കാരണം തിരിയാതെ ഞാൻ നടന്നു
കണ്ടവർക്കും കേട്ടവർക്കും ഞാൻ ഭ്രാന്തനാവട്ടെ
നിനക്ക് തെറ്റായ എന്റെ ശരികൾ എന്നോട് കൂടി മണ്ണിലടിയട്ടെ
മരണം വരെ വാക്കുകളുടെ തടവ് വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും
മനസ്സിന്റെ നീലച്ചടയൻ പുകമറയിൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനവട്ടെ ….!
-പരേതൻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s